Meteen naar de inhoud

Documenten AvA

Agenda voor vergadering 05 okteber 2023

Op deze pagina vindt u de agenda van 2021. U kunt deze downloaden en printen.

Uitnodiging AVA

Aandeelhouders van Imeko Holding N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die gehouden zal worden op donderdag 05 oktober 2023 om 11:00 uur ten kantore van Imeko Holding N.V., Terborchstraat 1, 8011 GD Zwolle.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen
 2. Aanwijzing Voorzitter en Secretaris
 3. Toelichting en vaststelling op de jaarrekening 2021 en bestemming van het resultaat (Besluit)
 4. Decharge directie en commissarissen voor het gevoerde beleid en het gevoerde toezicht in 2021 (besluit)
 5. Bespreking concept jaarcijfers 2022 en de vooruitzichten voor 2023 tot 2025
 6. Benoeming Commissarissen (Besluit)
 7. Benoeming Bestuurder (Besluit)
 8. Uitstel opmaken jaarrekening 2022 (Besluit)
 9. Benoeming accountant boekjaar 2022 (Besluit)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De jaarrekening 2021 en alle overige vergaderstukken liggen vanaf heden tot na afloop der vergadering tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van de Vennootschap, Terborchstraat 1, 8011 GD Zwolle en zijn beschikbaar via e-mail (holding@imeko.nl).

Deelname in persoon

Aandeelhouders die gerechtigd zijn om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en de vergadering in persoon willen bijwonen, dienen zich in de periode vanaf 20 september 2023 tot en met 02 oktober 2023 uiterlijk 17.00 uur CET, aan te melden via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair in wiens administratie de aandeelhouder is geregistreerd als aandeelhouder van Imeko Holding N.V. (de ‘Intermediair’). De Intermediair dient uiterlijk op 03 oktober 2023 om 13.00 uur CET via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. Bij de aanmelding wordt de Intermediair ook verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouder te vermelden teneinde op de Registratiedatum een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap. Via ABN AMRO Bank N.V. krijgen de aandeelhouders een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Elektronische volmacht

Aandeelhouders die de vergadering niet in persoon bijwonen kunnen een elektronische volmacht met steminstructie verlenen via www.abnamro.com/evoting, of via hun Intermediair. Dit kan tot en met 02 oktober 2023 uiterlijk 17.00 uur CET. De volmacht met steminstructie wordt dan afgegeven aan dhr. J. Hardlooper, medewerker bij Imeko Dairy Products B.V. (of een andere medewerker werkzaam bij Imeko Dairy Products B.V.), met de opdracht namens hem of haar te stemmen.

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 10:30 uur tot de aanvang van de vergadering om 11:00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden kunnen worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de vergadering te legitimeren en worden derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.  

Bestuur Imeko Holding N.V.