Meteen naar de inhoud

Algemene Vergadering

De volgende bijeenkomst staat gepland voor augustus 2024.

Uitnodiging AVA

Aandeelhouders van Imeko Holding N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die gehouden zal worden op woensdag 28 februari 2024 om 11:00 uur ten kantore van Imeko Holding N.V., Terborchstraat 1, 8011 GD Zwolle.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  1. Opening en mededelingen
  2. Aanwijzing Voorzitter en Secretaris
  3. Toelichting en vaststelling op de jaarrekening 2022 en bestemming van het resultaat (Besluit)
  4. Decharge directie en commissarissen voor het gevoerde beleid en het gevoerde toezicht in 2022 (besluit)
  5. Bespreking concept jaarcijfers 2023 en de vooruitzichten voor 2024 tot 2026
  6. Uitstel opmaken jaarrekening 2023 (Besluit)
  7. Benoeming accountant boekjaar 2023 (Besluit)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De jaarrekening 2022 en alle overige vergaderstukken liggen vanaf heden tot na afloop der vergadering tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van de Vennootschap, Terborchstraat 1, 8011 GD Zwolle en zijn beschikbaar via e-mail (holding@imeko.nl).

Deelname in persoon

Aandeelhouders die gerechtigd zijn om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en de vergadering in persoon willen bijwonen, dienen zich in de periode vanaf 13 februari 2024 tot en met 26 februari 2024 uiterlijk 17.00 uur CET, aan te melden via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair in wiens administratie de aandeelhouder is geregistreerd als aandeelhouder van Imeko Holding N.V. (de ‘Intermediair’). De Intermediair dient uiterlijk op 13 februari 2024 om 00.00 uur CET via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. Bij de aanmelding wordt de Intermediair ook verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouder te vermelden teneinde op de Registratiedatum een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap. Via ABN AMRO Bank N.V. krijgen de aandeelhouders een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Registratie via:

https://corporatebroking.abnamro.com/shareholder

Elektronische volmacht

Aandeelhouders die de vergadering niet in persoon bijwonen kunnen een elektronische volmacht met steminstructie verlenen via www.abnamro.com/evoting, of via hun Intermediair. Dit kan tot en met 26 februari 2024 uiterlijk 17.00 uur CET. De volmacht met steminstructie wordt dan afgegeven aan dhr. J. Hardlooper, medewerker bij Imeko Dairy Products B.V. (of een andere medewerker werkzaam bij Imeko Dairy Products B.V.), met de opdracht namens hem of haar te stemmen.

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 10:30 uur tot de aanvang van de vergadering om 11:00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden kunnen worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de vergadering te legitimeren en worden derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.  

Bestuur Imeko Holding N.V.